اهمیت گردشگری

صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنایع درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است این صنعت که به عنوان موتور توسعه از آن نام برده می شود
به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر موردتوجه قرار گرفته و دولتها به آن اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله صنایع مهم با رشد سریع در توسعه اقتصادی جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد. در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، صنعت گردشگری در رده سوم قرار می گیرد.
این جایگاه شرکت آتیه سازان را برآن داشت که زیرساختهای لازم برای ورود به صنعت گردشگری و کسب سهم مناسب از صنعت توریسم داخلی و توریسم سلامت را ایجاد نماید.کارکنان بانک مهر اقتصاد و شرکتهای وابسته به بانک میتوانند بازار مناسبی برای ارائه خدمات گردشگری و اقامتی باشند که این مهم از دو جنبه قابل بررسی است یکی از بعد ارائه خدمات مناسب و در شآن همکاران ودیگری بازگشت منافع حاصل از فعالیتهای گردشگری به سهامداران(همکاران).